Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa.

Thiên Chúa biết là tôi hối lỗi, như vậy đã đủ chưa?


xungtoi.jpgTại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa? Câu trả lời ngắn gọn bởi vì đó là cách của Thiên Chúa muốn chúng ta làm như vậy. Trong thư Thánh Giacôbê (Gc 5:16) qua Kinh Thánh, Thiên Chúa dạy rằng “Anh em hãy thú tội với nhau.” Nên nhớ, Kinh Thánh không dạy hãy xưng tội của con trực tiếp với Thiên Chúa và chỉ với Thiên Chúa thôi – nhưng dạy hãy xưng tội của con với người khác.

Trong Phúc Âm Thánh Matthêu, chương 9, câu 6 (Mt 9:6), Chúa Giêsu đã nói rằng “ Vậy, để các ông biết: ở dưới đấy này, Con Người có quyền tha tội.”. Và rồi Kinh Thánh tiếp tục nói với chúng ta trong câu 8 rằng (Mt 6:8) “Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.”

Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 20:21-23) kể rằng khi các môn đệ tụ tập nhau vào đêm Chúa Phục Sinh, Chúa đã hiện ra và nói với các ông “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu như thế nào? Chúng ta tìm thấy trong Phúc Âm Matthêu, chương 9 rằng Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu quyền tha tội dưới đất. Bây giờ Chúa Giêsu lại sai các môn đệ của Ngài đi giống như Chúa Cha đã sai Ngài. Như vậy hẳn là Chúa sai các môn đệ của Ngài ra đi phải với quyền năng gì đó? Đó là quyền tha tội dưới đất. Nếu trong trường hợp ai đó vẫn chưa hiểu được, thì đây câu 22-23 là thế này : Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Tại sao Chúa Giêsu ban cho các môn đệ quyền tha tội hay cầm buộc tội nếu Ngài không mặc nhiên cho rằng người ta đến xưng thú tội với các ngài? Và là sao các môn đệ có thể tha hay cầm buộc tội nếu không ai đến thú tội với họ?

Kinh Thánh dạy chúng ta hãy xưng tội của chúng ta với nhau, và rằng Chúa ban cho các người môn đệ quyền tha tội dưới đất. Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài ra đi với năng quyền ấy. Khi người Công Giáo xưng tội với một linh mục, chúng ta chỉ đơn giản là đi theo kế hoạch đã được đặt ra bởi Chúa Giêsu Kitô. Ngài tha tội qua các linh mục… đó chính là quyền năng của Thiên Chúa, nhưng Ngài thực hiện quyền ấy qua thiên chức linh mục.

Giuse Thẩm Nguyễn

(vietcatholic 08.07.2019/ aleteia.org)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi