Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứtư : 10.07.2019 Mt 10,1-7

   (Mt 10, 1-7)

“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

    Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

     Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri.”

     Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

Sứ điệp:    Chúa Giêsu sai các tông đồ và toàn thể Hội Thánh đi loan báo Nước Thiên Chúa đến gần. Chúa muốn chia sẻ chính sứ mạng của Chúa. Để ta chu toàn sứ mạng này, Chúa đã ban ơn chế ngự các thần ô uế.

  1. Ghi nhớ: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước trời đã đến gần” (Mt 10,7).
  2. Suy niệm: Chúa Giêsu kêu gọi các Tông đồ và huyến luyện để các ông đi rao giảng Tin Mừng. Nhiệm vụ của các ông là làm chứng, đây là điều mà Chúa muốn nhắm tới khi thiết lập nhóm mười hai. Họ phải làm chứng cho tình thương của Chúa, dù rằng họ hèn kém, bất xứng và đầy khuyết điểm… nhưng họ đã được Chúa thương và tuyển chọn. Noi gương các Tông đồ chúng ta phải làm chứng cho Chúa và phải đề cao sứ mạng truyền giáo của mình bằng cách nhiệt tình, mau mắn và vị tha trong mọi công tác tông đồ truyền giáo. Ngõ hầu làm cho người khác biết Chúa và trở về trong tình yêu của Ngài.
  3. Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sẳn sàng từ bỏ tất cả để làm chúng cho Chúa bằng cuộc sống hiện tại, để đem Chúa đến cho người khác. Amen.

Cầu nguyện:    Lạy Chúa Giêsu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, con được Chúa ban sự sống của Chúa, được làm con Thiên Chúa. Và đồng thời ngay lúc ấy, con cũng được Chúa trao ban sứ mạng cứu độ của Chúa. Chúa cho con trở nên một chứng nhân, một dấu hiệu của Nước Chúa, được trở nên ánh sáng cho thế gian, nên muối ướp cho đời, nên men thấm vào trong bột.

      Đó là một ân huệ cao cả. Con dâng lời cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp con tích cực làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình, trong gia đình, nơi giáo xứ, tại chỗ làm việc hay học tập của con. Chính trong môi trường sống hằng ngày mà Chúa đã sai con đến để loan báo Nước Trời đã đến. Xin cho con ý thức rằng mỗi lời con nói, mỗi công việc con làm, mỗi thái độ con sống, đều có thể trở nên dấu chỉ của Chúa, đều có thể là tiếng loan báo sự hiện diện của Nước Trời.

      Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các tông đồ có quyền trên các thần ô uế. Hắng ngày con cũng được Chúa ban ơn thánh hóa để con được hiện diện giữa lòng đời như một yếu tố làm sạch cuộc sống. Để có thể góp phần thay đổi bộ mặt  cuộc sống này, Xin Chúa giúp con biết quý trọng và duy trì ơn thánh Chúa trong con. Xin giúp con sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu.

      Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho các tông đồ sức mạnh chữa các bệnh hoạn tật nguyền. Nhưng hôm nay, chính Chúa đã đích thân đến chữa lành tâm hồn con bằng mình máu Chúa. Con xin dâng lời tạ ơn và đón nhận hồng ân cao quý này. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi