Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật 28. 03. 2021. Chúa nhật Lễ Lá (Mc 14, 1-15, 47)  

  Mc 14, 1-15, 47  

Cuộc Thương khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

1 Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi;2 vì họ nói: “Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động.”
3 Lúc đó, Đức Giê-su đang ở làng Bê-ta-ni-a, tại nhà ông Si-mon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người.4 Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: “Phí dầu thơm như thế để làm gì?5 Dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo.” Rồi họ gắt gỏng với cô.6 Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa.7 Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu!8 Điều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng.9 Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô.”

10 Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Người cho họ.11 Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giu-đa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện.
12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.”47 Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai.

1 Ghi nhớ ;Thầy nhắn ; ‘Căn phòng của tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu ?” (Mc 14,14).

Suy nieäm: Chính vaøo ngaøy gieát chieân vöôït qua, Gieârusalem soâi suïc baàu khí thuø haän, caùc nhaø laõnh ñaïo Do Thaùi ñang tìm gieát Chuùa Gieâsu. Trong boái caûnh ñoù, Chuùa vaãn chuaån bò thaät chu ñaùo vaø kín caïnh. “Moät ngöôøi mang voø nöôùc,” ñoù laø aùm hieäu; coøn maät khaåu laø “caên phoøng aên leã Vöôït Qua cuûa Thaày.” Moät caên phoøng nhoû, treân laàu ñaõ ñöôïc chuaån bò: vöøa kín ñaùo, vöøa aám cuùng, phuø hôïp cho cuoäc gaëp gôõ quan troïng naøy. Ngaøi caàn moät ñieåm heïn khoâng chæ ñeå aên leã Vöôït Qua vôùi caùc moân ñeä laàn cuoái, maø chính laø ñeå boäc loä troïn tình yeâu cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôøi Ngaøi yeâu meán, qua vieäc thieát laäp bí tích Thaùnh Theå, phöông theá ñeå hieán thaân troïn veïn cho hoï, ñeå ôû laïi vôùi hoï “moïi ngaøy cho ñeán taän theá.” Töø nay baát cöù ôû ñaâu dieãn ra bí tích Thaùnh Theå nôi ñoù ñeàu trôû thaønh ñieåm heïn cuûa Tình Yeâu. Chuùa Gieâsu ñaõ saép xeáp taát caû ñeå yeâu baïn ngay tröôùc “muõi” nhöõng keû ñang tìm gieát Ngaøi. Coøn baïn, baïn ñaõ laøm taát caû ñeå ñeán ñieåm heïn laø Thaùnh leã, laø Nhaø Taïm, nôi coù Thaùnh Theå, vaø nhaát laø ñieåm heïn trong caên phoøng taâm hoàn baïn ñeå gaëp gôõ Ñaáng laø Tình Yeâu cuûa baïn chöa? Vieäc Ngaøi hieán thaân treân thaäp giaù vaø hoaù thaân trong Thaùnh Theå cuõng chæ laø moät haønh ñoäng ñeå yeâu baïn ñeán cuøng. Baïn coù saün saøng soáng nhö Chaân phöôùc Anreâ Phuù Yeân “laáy tình yeâu ñaùp laïi tình yeâu, laáy maïng soáng ñaùp laïi maïng soáng” cho Ngaøi chöa?

Soáng Lôøi Chuùa:  Sieâng naêng röôùc leã vaø chaàu Thaùnh Theå ñeå ñaùp laïi tình yeâu Chuùa caùch saâu ñaäm nhaát.

Caàu nguyeän: Laïy Chuùa, Chuùa ñaõ ban cho con taát caû, con xin daâng veà Chuùa taát caû taám thaân vaø cuoäc soáng cuûa con.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi