Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật thứ II TN  – 19. 01.2020 (Ga 1:29-34)

(Ga 1:29-34)

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an:

29 Khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

1.Ghi nhớ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29)

  1. Suy niệm: Công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa được coi như mở đầu cùng một lúc. Ngay khi nguyên tổ loài người phạm tội thì Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ. Việc ban ơn cứu độ được thực hiện tiệm tiến bằng cách chọn một tổ phụ, chọn một dân, kêu gọi dân trở lại qua lời các ngôn sứ… và đến thời đến buổi Thiên Chúa đã thực hiện việc cứu độ qua Con Yêu Dấu của Ngài. Của lễ chiên bò, của lễ hy sinh, của lễ đền tội… nay không còn xứng đáng so với của lễ là chính Con Một Dấu Yêu. Của lễ hiến tế, của lễ toàn thiêu có giá trị tha thứ tội lỗi thì nay của lễ của chính Chúa Giêsu có giá trị tha thứ biết là dường nào. Tin tưởng vào Đấng Cứu Độ duy nhất là Chúa Giêsu chúng ta hãy dâng lên cho Thiên Chúa những của lễ hy sinh mỗi ngày của chúng ta hợp với của lễ tinh tuyền là Chúa Giêsu chắc chắn sẽ được Chúa thương đoái nhận.
  2. Sống Lời Chúa : Siêng năng tham dự thánh lễ và hiến dâng đời sống mình mỗi ngày lên cho Thiên Chúa
  3. Cầu nguyện : Lạy Cha, Cha đã thương ban cho chúng con một hiến lễ tuyệt vời là chính Con Yêu Dấu của Cha. Xin cho chúng con biết kết hợp với của lễ tinh tuyền này mà tiến dâng Cha mọi vui buồn vất vả, mọi hy sinh gian khó của đời sống chúng con hầu mong Cha đón nhận với tất cả tấm lòng thành. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi