Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Ngày 01 tháng 01 năm 2017
CN Lễ Maria, Mẹ Thiên Chúa:
Phúc Âm Lc 2, 16-21

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”

• Mẹ Đấng Messiah
Cựu Ước đã tiên báo về một người nữ được làm Mẹ một dòng dõi sẽ đạp đầu con rắn (St 3,15), và nói về việc thụ thai đồng trong những lời tiên tri về Đấng Emmanuel (Is 7,14). Các Thánh sử xác định lời tiên tri ấy được ứng nghiệm khi trinh nữ Maria thụ thai và sinh ra Đấng Cứu Thế (Mt 1, 23; Lc 1, 35)
• Mẹ muôn dân
Gie6rusalem là “kinh thành mẹ” tuyệt hảo (2Sm 20,19). Mọi người đều gọi Sion là mẹ vì tất cả đều bởi đó mà sinh ra (Tv 87, 5) và tuôn về Gie6rusalem (Is 2, 1-5; 60, 1-8).
Thế nhưng, vì chối bỏ Đức Kito6, Gie6rusalem đã bất trung với chức vụ làm mẹ thiêng liêng (Lc 19, 41-44). Nó sẽ bị thay thế bằng một Gie6rusalem khác (Ga 4, 26; Kh 21,2) chính là Giáo hội (2Ga 1), mẹ của các tín hữu.
Cùng tham dự vào chức vụ làm Mẹ của Giáo hội, các tông đồ là những dụng cụ của việc sinh ra những người con của Chúa (Ga 16, 22tt; Gl 4,19; 1Th 2,7tt). Nhưng chức vụ làm Mẹ ấy chỉ có giá trị nhờ chức vụ của Người Nữ “không ngừng đau đớn và mững rỡ khi sinh con” (Kh12), hình ảnh biểu tượng của Giáo hội và của chính Đức Maria – Mẹ  Chúa Giêsu, cũng là Mẹ chúng ta.
• Mẹ Thiên Chúa
Vì Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người (Cl 2,9 ; Ga1,1.14), mà Đức Maria là Mẹ Đức Giêsu, thì Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa làm người.
• Dung nhan Giêsu
Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài có thiên tính và nhân tính: Hai bản tính ấy không thể tách biệt nhau trong Một ngôi vị duy nhất là Ngôi Lời. Vì thế, không thể nói Đức Maria chỉ là Mẹ của nhân tính Đức Giêsu mà thôi, vì như thế là tách lìa nhân tính của Đức Giêsu khỏi thiên tính của Ngài. Công đồng Êphêsô (năm 431) đã xác định: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì là Mẹ của một Ngôi Lời nhập thể duy nhất với thiên tính và nhân tính không thể tách biệt nhau.
Nguồn: Nhịp sống Tin Mừng số 01( 01-2017)
Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi