Tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh nguyện Thánh Thể?

Hỏi (chi tiết): 

25. Tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh nguyện Thánh Thể?

 

 
Đáp: 

Kinh nguyện Thánh Thể không phải là kinh nguyện của một mình linh mục, nhưng là của toàn thể cộng đoàn. Bằng chứng là, khi đọc kinh nguyện Thánh Thể, linh mục không dùng chữ “con” nhưng là “chúng con”. Thí dụ trong kinh nguyện Thánh Thể II, ta thấy những câu như sau:

° “Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này…”

° “Khi kính nhớ… chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ…”

° “Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con…”

Vị linh mục không tách rời với cộng đoàn; ngài liên kết với cộng đoàn và nhân danh cộng đoàn mà cầu nguyện. Dĩ nhiên, có lúc linh mục phát biểu nhân danh Chúa Kitô: đó là lúc ngài đọc lời truyền phép Thánh Thể. Nhưng hầu hết, ngài phát biểu nhân danh cộng đoàn.

Như thế, tất cả cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, khẩn cầu Chúa Thánh Thần, cả cộng đoàn dâng lời cầu xin lên Chúa Cha. Do đó nếu nói rằng kinh nguyện Thánh Thể là việc dành riêng cho linh mục mà thôi thì không đúng tí nào. Tuy một mình linh mục đọc hầu hết kinh nguyện Thánh Thể, nhưng ngài nhân danh mọi người mà làm. Kinh nguyện này không phải là kinh cá nhân của linh mục nhưng là kinh nguyện chung của toàn cộng đoàn. Lời thưa “Amen” của cộng đoàn diễn tả điều đó (đã đề cập ở câu hỏi trước).

(Trích từ tập sách “40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ” của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi